Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

WARSZTATY KROJU i SZYCIA - fotorelacja z zajęć!

DSC 0644  

29 marca 2017 r. zakończylliśmy warsztaty dla osób pragnących nauczyć się samodzielnego projektowania, szycia i wykańczania odzieży.  

Udział w warsztatach wzieło 10 pań. 

Zajęcia praktyczne odbywały się w pracownik krawieckiej w salonie mody Anastazja. 

Panie zarażone pasją szycia przez naszego instruktora zapisały się na kolejną edycję warsztatów, tym razem już dla zaawansowanych :) 

 

 

 

Zapraszamy do fotorelacji z zajęć i zapisywania się na kolejną edycję warsztatów:

Warsztaty kroju i szycia - od podstaw - 50 godz.        Warsztaty kroju i szycia dla zaawansowanych - 50 godz.

 

 

 

 

 

 

DOTACJE na START- wydłużona rekrutacja do 28.04.2017 r.

dotacje na starcieCelem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych prowadzących do aktywizacji zawodowej u 40 niepracujących osób zamieszkujących subregion Suwalski do końca IX 2018 poprzez udzielnie pomocy szkoleniowo-doradczej oraz wzrost samozatrudnienia poprzez przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 30 z nich.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki
 • są bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne/ bierne zawodowo i każdorazowo wpisują się w jedną z poniższych grup: 
       - osoby powyżej 50 roku życia,
       - kobiety,
       - osoby niepełnosprawne,
       - osoby długotrwale bezrobotne,
       - osoby o niskich kwalifikacjach

Zapewniamy: 

- bezpłatny udział w projekcie

- dotacje na rozpoczęcie działalności do 23.000 zł

- finansowe wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy po 1.750,00 zł/ m-c, a przez kolejne 6 miesięcy po 470,00 zł / m-c

- specjalistyczne wsparcie towarzyszące - indywidualne i grupowe poradnictwo w celu podniesienia efektywności prowadzenia działalności

- Forum Wymiany Doświadczeń

Do pobrania DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

 

Wydłużona REKRUTACJA do : 28.04.2017 r. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w wyznaczonym terminie składają dokumenty w oznakowanej kopercie w punkcie rekrutacyjnym w SUWAŁKACH ul. Kościuszki 23 w godz. 7.30 - 15.30. 

Koperta powinna być opatrzona sformułowaniem ,, Dokumenty rekrutacyjne do projektu ,,Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" nr umowy UDA - RPPD.02.03.00-20-053/15 w ramach RPOWP 2014 - 2020" oraz zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie i być zaadresowana na adres punktu rekrutacyjnego Zakład Dosknalenia Zawodowego 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 23. 

NFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  suwalki@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Szkolenia BHP dla firm w Suwałkach

BHP miniatura 

PRACODAWCO !

Musisz przeszkolić pracowników w zakresie BHP?

Minął termin ważności zaświadczenia?

W naszej firmie przeszkolisz pracowników rzetelnie, sprawnie i w przystępnej cenie!

 

ZAPRASZAMY!

  

OFERUJEMY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP:

 • dla pracowników administracyjno - biurowych - 8 godz. ( przeprowadza się je nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w okresie do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z pracownikiem.)
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 godz. (przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne zaś nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast w przypadku prac o szczególnym zagrożeniu, nie rzadziej niż na rok.)
 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 16 godz. w formie samokształcenia kierowanego ( przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku, kolejne – nie rzadziej niż raz na 5 lat.)
 • dla pracowników służb bhp i osób wykonujących zadania tej służby -  32 godz. w formie samokształcenia kierowanego (powinno być przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat)

Koszt szkolenia: do ustalenia indywidualnie.

Prosimy o zapytanie na e-mail suwalki@zdz.bialystok.pl z danymi dot. zakresu szkolenia oraz ilości osób. Skontaktujemy się w celu ustalenia ceny i terminów szkolenia. 

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  suwalki@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Szkolenie z języka rosyjskiego - ZAPISY!

j. rosyjski

 

Prowadzimy nabór na 60 godz. szkolenie 

Jezyk ROSYJSKI na poziomie podstawowym

 

 Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, zaczynających naukę oraz tych, którzy chcieliby szybko przypomnieć sobie podstawy języka rosyjskiego. 

 

 

Czas trwania szkolenia: 2 miesiące ( zajęcia dwa razy w tygodniu w godz. popołudniowych)

Koszt szkolenia: 1100 zł od osoby *

* koszt uzależniony od wielkości grupy szkoleniowej ( minimum 6 osób)

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, słownik
 • doświadczoną kadrę
 • możliwość płatności w ratach
 • miłą atmosferę!

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Kurs kwalifikacyjny - Projektowanie stron WWW i baz danych

strona www

Zapraszamy osoby posiadające minimum wykształcenie średnie

na 10 miesięczny kurs kwalifkacyjny

Projektowanie stron WWW i baz danych

 

 

 

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych

Słuchacz:

1) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;

2) tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;

3) tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);

4) wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;

5) rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;

6) tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;

7) projektuje strukturę witryny internetowej;

8) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;

9) stosuje reguły walidacji stron internetowych;

10) testuje i publikuje witryny internetowe;

11) stosuje różne modele barw;

12) przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;

13) wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;

14) tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;

15) zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;

16) przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;

17) przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Słuchacz:

1) korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań;

2) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;

3) projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;

4) importuje dane do bazy danych;

5) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;

6) instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;

7) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;

8) dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;

9) zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;

10) określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;

11) udostępnia zasoby bazy danych w sieci;

12) zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;

13) kontroluje spójność baz danych;

14) dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Słuchacz:

1) korzysta z wbudowanych typów danych;

2) tworzy własne typy danych;

3) przestrzega zasad programowania;

4) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

5) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

6) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;

7) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;

8) wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;

9) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

10) wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;

11) pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;

12) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;

13) dokumentuje tworzoną aplikację;

14) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;

15) zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.

 

  Informacje o szkoleniu:

 • zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym ( sobota i niedziela) średnio dwa razy w miesiącu
 • zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni komputerowej wyposażonej w niezbędny sprzęt
 • szkolenie przygotowuje do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną z Łomży
 • po zdanym egzaminie zawodowym i zdobyciu kolejnych dwóch kwalifkacji ( E.12. i E.13.) można starać się o uzyskanie tytułu technika informatyka
 • nabór do 31 stycznia 2017 r.

 

Nasze atuty:

 • kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie
 • profesjonalne, w pełni wyposażone pracownie zawodowe
 • fachowa i życzliwa kadra pedagogiczna
 • 100% zdawalności na egzaminach zawodowych
 • brak ograniczeń wiekowych!

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie średnie
 • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).
 • potwierdzenie opłaty wpisowego
 • Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Warsztaty zdrowego odżywiania - zapisy!

WARSZTATY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

dietetyk2

 

Nie wiesz jak zdrowo się odżywiać? Jak zadbać o zdrowie swoje i swojej rodziny? Chciałbyś nauczyć się świadomie dobierać produkty żywnościowe, zamienniki i układać zdrowy jadłospis?

Zapraszamy na 8 godz. warsztaty.

Zajęcia poprowadzi doświadczony dietetyk z firmy NATUR HOUSE.

Ekspert w reedukacji żywieniowej.

 

W PROGRAMIE:

 1. Zasady zdrowego żywienia w pigułce.
 2. Zamienniki - droga do zmiany nawyków żywieniowych.
 3. Zasady żywienia poszczególnych grup ludności: dzieci, osób zdrowych, kobiet w ciąży oraz osób starszych.
 4. Woda, napoje w życiu człowieka. Błonnik i oczyszczanie organizmu.
 5. Nowości dietetyczne.
 6. Wiem co jem, czytam etykiety - świadomy konsument.

 

Cena za warsztaty: 80,00 zł / od osoby

UWAGA! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 8 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

ZAPEWNIAMY:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • doświadczoną kadrę
 • miłą atmosferę

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

CZAS NA STAŻ - PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA!!!!

czas na staż baner7Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 •  w chwili przystąpienia do projektu mają mniej niż 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Suwałki, powiat suwalski, augustowski, moniecki, grajewski, sejneński
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 

W ramach projektu zapewniamy : 

 • doradztwo indywidualne (1,5 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(10godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 6godz./os.)
 • 3- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

 Rekrutacja do projektu przedŁużona do dnia 14.10.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy i regulamin udziału w projekcie.

 Informacje:

CARVING - I stopnia

  carving 1       CARVING - I stopniacarving2

Tajska sztuka tworzenia dekoracji i rzeźb z warzyw i owoców

Carving to kulinarna sztuka ozdabiania stołu, która pochodzi z Tajlandii.

Dekoracje, które przybierają różne kształty, rzeźbione są w owocach i warzywach. Za pomocą tych niezwykłych rzeźb można uatrakcyjnić każdy stół oraz bufet. Coraz częściej carving stosowany jest w hotelach, restauracjach, cateringu.

Zapraszamy na podstawowe 12 godz. warsztaty weekendowe, na których uczestnicy nabędą umiejętności dekoracji potraw w celu poprawienia efektów wizualnych serwowanych potraw oraz dekoracji stołów.

PROGRAM WARSZTATÓW:

 • Zapoznanie się z historią carvingu, narzędziami do carvingu, sposobem ich prawidłowego trzymania i używania
 • Ćwiczenia podstawowe kształtujące prawidłowe posługiwanie się narzędziami. Wycinanie kwiatów i motywów.
 • Tworzenie kompozycji kwiatowej z wyrzeźbionych owoców i warzyw
 • Omówienie sposobów przechowywania i pielęgnacji dekoracji carvingowych

 

ZAPEWNIAMY:

 • doświadczoną kadrę
 • materiały i narzędzia na czas trwania zajęć praktycznych
 • dla każdego uczestnika w prezencie nóż klasyczny do carvingu
 • miłą atmosferę!

Koszt szkolenia: 180,00 zł / osoby

W przypadku grup zorganizowanych ( powyżej 2 osób) cena do negocjacji.     

                                                                                                                  ZAPISZ SIĘ ONLINE

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zapisz się już dziś na kurs i zdobądź nowy zawód!

Od roku szkolnego 2012/2013 mamy w Polsce możliwość kształcić się w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

W naszych szkołach Kursy kwalifikacji zawodowych prowadzone są według podstawy programowej

opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem kursów zawodowych jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie nauki uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat. Na dokumencie zostaną opisane szczegółowo zagadnienia poruszane w trakcie kursu. Kończący kursy zawodowe otrzymają również zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Zaświadczenie upoważnia kursanta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności, której nauczył się na kursie.

W OFERCIE BEZPŁATNYCH KURSÓW :

 

 TECHNIK INFORMATYK

 

Wyodrębnione kwalifikacje:informatyk2

E. 12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego
 • użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • naprawa komputera osobistego                                                       

E. 13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami : 

 • projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

E. 14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami:                                      ZAPISZ SIĘ ONLINE

 • tworzenie stron internetowych
 • tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
 • tworzenie aplikacji internetowych                                                                                                                                                        

Okres nauki: 4 semestry

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Wyodrębnione kwalifikacje:

fryzzzA. 19 -Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 • podstawy fryzjerstwa
 • techniki fryzjerskie
 • język obcy we fryzjerstwie
 • działalność usługowa we fryzjerstwie
 • pracownia technik fryzjerskich i stylizacja fryzur

A. 23 - Projektowanie fryzur

 • kreowanie wizerunku we fryzjerstwie
 • wizualizacja we fryzjerstwie

 Okres nauki: 4 semestry

    FRYZJER

Wyodrębnione kwalifikacje:

A. 19 -Wykonywanie zabiegów fryzjerskich                                                                                                           ZAPISZ SIĘ ONLINE

 • podstawy fryzjerstwa
 • techniki fryzjerskie
 • język obcy we fryzjerstwie
 • działalność usługowa we fryzjerstwie
 • pracownia technik fryzjerskich i stylizacja fryzur

 Okres nauki: 3 semestry

Wymagania co do wykształcenia:
 • minimum zasadnicze zawodowe - dot. kwalifikacji A. 19
 • minimum średnie- dot. kwalifkacji A. 23, E. 12, E.13, E. 14


Nasze atuty:

 • nauka jest całkowicie bezpłatna
 • kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie
 • profesjonalne, w pełni wyposażone pracownie zawodowe
 • fachowa i życzliwa kadra pedagogiczna
 • 100% zdawalności na egzaminach zawodowych
 • brak ograniczeń wiekowych!

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?

 • Po ukończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.
 • Po zdanym egzaminie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia uzyskujesz tytuł zawodowy.
 • Po zakończeniu każdej z kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie średnie
 • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).
 • Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Manicure hybrydowy

stylizacja paznokciChcesz mieć piękne dłonie?

Chcesz wykonywać profesjonalny manicure w domu?

Zdecyduj się na manicure hybrydowy.

 

Co to jest manicure hybrydowy?

 

Manicure hybrydowy to metoda stylizacji paznokci, w której wykorzystuje się połączenie lakieru do paznokci i żelu do manicure. Wyjątkowa receptura kosmetyku sprawia, że manicure hybrydowy prezentuje się pięknie przez okres nawet dwóch – trzech tygodni. Ponadto paznokcie są odporne na uszkodzenia i lśnią, a lakier nie odpryskuje.

 

Czas trwania szkolenia – 8 godzin

Cena szkolenia – 160 zł

 

Informacje i zgłoszenia: