Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

DOTACJE na START- wydłużona rekrutacja do 28.04.2017 r.

dotacje na starcieCelem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych prowadzących do aktywizacji zawodowej u 40 niepracujących osób zamieszkujących subregion Suwalski do końca IX 2018 poprzez udzielnie pomocy szkoleniowo-doradczej oraz wzrost samozatrudnienia poprzez przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 30 z nich.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki
 • są bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne/ bierne zawodowo i każdorazowo wpisują się w jedną z poniższych grup: 
       - osoby powyżej 50 roku życia,
       - kobiety,
       - osoby niepełnosprawne,
       - osoby długotrwale bezrobotne,
       - osoby o niskich kwalifikacjach

Zapewniamy: 

- bezpłatny udział w projekcie

- dotacje na rozpoczęcie działalności do 23.000 zł

- finansowe wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy po 1.750,00 zł/ m-c, a przez kolejne 6 miesięcy po 470,00 zł / m-c

- specjalistyczne wsparcie towarzyszące - indywidualne i grupowe poradnictwo w celu podniesienia efektywności prowadzenia działalności

- Forum Wymiany Doświadczeń

Do pobrania DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

 

Wydłużona REKRUTACJA do : 28.04.2017 r. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w wyznaczonym terminie składają dokumenty w oznakowanej kopercie w punkcie rekrutacyjnym w SUWAŁKACH ul. Kościuszki 23 w godz. 7.30 - 15.30. 

Koperta powinna być opatrzona sformułowaniem ,, Dokumenty rekrutacyjne do projektu ,,Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" nr umowy UDA - RPPD.02.03.00-20-053/15 w ramach RPOWP 2014 - 2020" oraz zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie i być zaadresowana na adres punktu rekrutacyjnego Zakład Dosknalenia Zawodowego 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 23. 

NFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  suwalki@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.