Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Nabór do bezpłatnej FRYZJERSKIEJ SZKOŁY ZAOCZNEJ (KKZ) - do 31 sierpnia 2017


fryzzzInformacje organizacyjne dla słuchaczy

 • kształcimy w zawodzie FRYZJER I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH;
 • szkoła bezpłatna; kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach (Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. z 2012 poz. 184).

Jak zorganizowana jest nauka we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

 • Szkoła prowadzona jest w formie  zaocznej, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Czas trwania kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich to 2 lata
 • kwalifikacja A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  - 1,5 roku
  termin:  wrzesień 17 - grudzień 18, w styczniu 2018 - egzamin
 • kwalifikacja  A.23 Projektowanie fryzur – 0,5 roku
  termin:  styczeń 18 - maj 18, w czerwcu 2018 - egzamin

Jakich przedmiotów uczymy sie w Szkole Fryzjerskiej ZDZ?

A.19 A.23
przedmioty w kształceniu teoretycznym: przedmioty w kształceniu teoretycznym:

- bezpieczeństwo i higiena pracy - 20 godz.

- podstawy fryzjerstwa - 105 godz.

- technik fryzjerskie - 180 godz.

- działalność gospodarcza we fryzjerstwie - 20 godz.

- język angielski we fryzjerstwie - 35 godz.

- wizualizacja wizerunku - 108 godz.

- działalność gospodarcza we fryzjerstwie - 10 godz.

- język angielski we fryzjerstwie - 15 godz.

przedmioty w kształceniu praktycznym: przedmioty w kształceniu praktycznym:
Pracownia fryzjerska - procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur - 330 godz. Pracownia wizualizacji wizerunku - 57 godz.

Jak wyglądają zaliczenia /egzaminy we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

Słuchacze szkoły fryzjerskiej przystępują do zaliczeń z poszczególnych przedmiotów po każdym semestrze nauki. Na koniec nauki w wybranej kwalifikacji słuchacze zdają egzamin teoretyczny i praktyczny przed szkolną komisją i po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zawodowego (zgodnie z Rozp. MEN z dn. 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ze zmianami Dz. U. 2012.34.186)

Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu zewnętrznego w danej kwalifikacji, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin w kwalifikacji A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich składa się z części teoretycznej – test  i części praktycznej – zadanie fryzjerskie wykonywane na główce. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.

Egzamin w kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur składa się z części teoretycznej – test i części praktycznej – zadanie w formie opisanego projektu i rysunków.


Jakie kwalifikacje zawodowe uzyskam po ukończeniu Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ?

Osoby, które posiadają wykształcenie średnie i pozytywnie zdadzą egzamin w dwóch kwalifikacjach otrzymują dyplom technika usług fryzjerskich.

Osoby, które posiadają wykształcenie zawodowe i pozytywnie zdadzą egzamin w kwalifikacji A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich otrzymują dyplom fryzjera.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer, którzy posiadają dyplom fryzjera oraz wykształcenie średnie po pozytywnym zdaniu egzaminu w kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur uzyskują dyplom technika usług fryzjerskich. 


Zasady rekrutacji: 

Słuchaczem Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ może być osoba, która ukończyła 18 lat.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 2. kserokopia dowodu osobistego
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (ostatnie  świadectwo)
 5.  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkoły (druk ZDZ)
 6. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ.