Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

ARCHIWISTA

archiwista

 

Zapraszamy na szkolenie

 ARCHIWISTA ZAKŁADOWY

Kurs jest skierowany do osób z wykształceniem minimum średnim.

Miejscem pracy archiwisty mogą być archiwa państwowe, zakładowe, biblioteki, muzea czy sądy oraz inne miejsca, w których przetrzymywane są różnego rodzaju dokumenty.

 

 

 

W programie:

 1. Podstawowa terminologia w archiwistyce
 2. Zadania archiwisty zakładowego
 3. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
 4. Organizacja pracy archiwisty zakładowego ( systemy kancelaryjne, wykaz akt, instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum, komputer w pracy archiwisty)

Po szkoleniu absolwent będzie umiał:

 • wykorzystywać wiedzę z zakresu archiwistyki w prowadzeniu prac dotyczących gromadzenia, przechowywania, opracowywania, konserwowania i udostępniania zasobu aktowego w archiwum
 • posługiwać się obowiązującymi przepisami regulującymi zadania i organizację archiwum
 • posługiwać się komputerem w pracy archiwalnej
 • przestrzegać postanowień instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum
 • opracowywać  typowe dokumenty i pisma występujące w pracy biurowej archiwum
 • obsługiwać klientów

Informacje i zgłoszenia:

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Szkolenie Excel średniozaawansowany

EXCEL2

 

 

Nauczysz się

 • pracować z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywać ich w różnych formatach plików
 • używać dostępnych opcji w celu udoskonalenia jakości i efektywności pracy
 • wprowadzać dane do komórek oraz posługiwać się dobrymi praktykami przy tworzeniu list
 • edytować wiersze i kolumny w arkuszu 
 • tworzyć matematyczne i logiczne reguły przy użyciu standardowych funkcji 
 • formatować liczby i zawartości tekstowe w skoroszycie
 • wybierać, tworzyć i formatować wykresy
 • poprawnie ustawiać strony ze skoroszytem oraz sprawdzać i poprawiać zawartości przed ostatecznym wydrukowaniem.

Program szkolenia

 • Rozpoczęcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • Podstawowe operacje wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym
 • Zmiana podstawowych ustawień arkusza
 • Formuły i funkcje
 • Formatowanie danych
 • Drukowanie danych
 • Grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie skierowane do

 • osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać pracę przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23 w pracowni komputerowej wyposażonej w niezbędny sprzęt.

Szkolimy na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania

 • 30 godzin
 • zajęcia w weekendy ( sobota, niedziela)

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

 

Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień energetycznych ,,E" ,,D"

ENERGETYCZNE

 

 

Od dnia 2 lipca 2022 roku obowiązują nowe zasady uzyskania świadectwa kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.W tym dniu weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

 

 

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć:  (§ 7 ust. 4 rozporządzenia MKiŚ):

1) kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 •  certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 •  świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

 lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U.   z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 •  zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń,  instalacji i sieci. (w przypadku zgłoszenia na egzamin przez pracodawcę grupy osób dopuszcza się zaświadczenie grupowe potwierdzające doświadczenie zawodowe z wyszczególnieniem dla poszczególnych   osób zakresu posiadanych uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z dnia 1 lipca 2022-Dz.U.2022 poz.1392 )

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty.

 • opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia MKiŚ.
 • zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla  których  osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. (przykład treści przelewu/wpłaty: imię i nazwisko , Grupa 2 pkt.: 1,2,10.” )

Operator ŻURAWI SAMOJEZDNYCH

kurs na zurawia

Nauczysz się

 • zasad budowy, działania i obsługi żurawi samojezdnych,
 • przepisów dozoru technicznego w zakresie eksploatacji żurawi samojezdnych
 • obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie obsługiwania żurawia samojezdnego,
 • prawidłowo obsługiwać żurawie samojezdne,
 • prawidłowo reagować w przypadku awarii żurawia, dążyć do uniknięcia obrażeń u ludzi oraz strat materiałnych,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Program szkolenia

 1. Ogólne wiadomości o żurawiach samojezdnych
 2. Budowa żurawi samojezdnych
 3. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 4. Obsługa żurawi samojezdnych
 5. Dozór techniczny nad żurawiami samojezdnymi
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 7. Zajęcia praktyczne

Szkolenie skierowane do

Osób, które:

 • ukończył 18 lat,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe

 • posiadają prawo jazdy kat. B, w przypadku prawa jazdy kat. C uczestnik ma możliwość poruszania się dźwigiem po drogach publicznych

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23. Zajęcia praktyczne na terenie firm.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi samojezdnych

Uwaga!

Zaświadczenia UDT do obsługi żurawi samojezdnych ważne są 5 lat.

Uczestnicy po zdanym egzaminie uzyskują uprawnienia  do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych ( HDS) oraz stacjonarnych.

Czas trwania

 • 50 godzin
 • zajęcia w godz. 16.00 -19.00
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

Szkolenie PALACZ KOTŁÓW CO- nabór!

Palacz

 

Jeżeli chcesz zdobyć uprawnienia do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych zapisz się na szkolenie organizowane przez suwalski Ośrodek ZDZ.

Szkolenie Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym  trwa 30 godzin dydaktycznych (w tym 5 godzin zajęć praktycznych) 

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne.

 

Informacje i zgłoszenia:

Szkolenie KADRY i PŁACE

KADRY I PŁACE

Nauczysz się

 • zakładać i prowadzić teczki akt osobowych,
 • tworzyć dokumenty zatrudnieniowe: umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia umów, itp.
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstaw wymiaru składek,
 • zasad zawierania umów cywilnoprawnych,
 • wyliczać wynagrodzenia,
 • rozliczać się z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • obsługi programów kadrowo-płacowych

Program szkolenia

 • klasyfikacja podmiotów gospodarczych, usytuowanie działu kadr i płac 
 • prawo pracy - wybrane zagadnienia
 • kadry
 • ubezpieczenia społeczne
 • płace 

Szkolenie skierowane do

 • osób, które chcą przekwalifikować się i znaleźć zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych

 • pracodawców prowadzących samodzielną działalność  gospodarczą,

 • każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • salę wyposażoną w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem kadrowo-płacowym
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania

 • 70 godzin
 • zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 16.10 - 19.15
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

Warsztaty krawieckie - zapisy!

Krawiectwo

Nauczysz się

 • zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami
 • dobrać właściwy sprzęt techniczny do wykonania zadań
 • przygotować do pracy i obsługiwać maszynę do szycia
 • posługiwać się podstawowymi narzędziami krawieckimi
 • pobierać wymiary antropometryczne
 • dobrać model odzieży uwzględniający model figury
 • posługiwac się gotowym wykrojem
 • skroić materiał
 • uszyć podstawowe elementy garderoby: bluzka, spódnica, sukienka, spodnie
 • szyć drobne elementy odzieży
 • wykonać konstrukcje spódnicy, bluzki i sukienki

Program szkolenia

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w krawiectwie i ergonomia pracy
 • Praca z maszyną do szycia
 • Pomiary antropometryczne
 • Szycie odzieży (spódnicy, bluzki, sukienki, spodni, elementów odzieży)
 • Konstrukcja i modleowanie odzieży

Szkolenie skierowane do

 • osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z szyciem

 • osób, które chcą nauczyć się obsługi maszyny do szycia

 • osób pragnących pogłębić swoje umiejętności

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach. Zajęcia praktyczne w szwalni wyposażonej w niezbędny sprzęt do zajęć.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • materiały i sprzęt na zajęcia praktyczne
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania

 • 90 godzin
 • zajęcia w tygodniu w godz. 16.00 - 20.00
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Joanna Szczygielska, j.szczygielska@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

 

Uprawnienia UDT - jak je przedłużyć?

 ulotka

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym,

wszystkie zaświadczania wydane przez Urząd Dozoru Technicznego przed dniem 1 czerwca 2019 r.

tracą ważnośćw dniu  1 stycznia 2024r

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane po 1 czerwca 2019 r. tracą ważność zgodnie z datą na zaświadczeniu.

 

 • żeby przedłużyć zaświadczenie kwalifikacyjne, należy przez portal eUDT złożyć wniosek do 30 września 2023 r.
 • wniosek może złożyć tylko osoba, na którą wydane jest zaświadczenie
 • składając wniosek należy oświadczyć, ze przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia ( lata 2019 - 2024) osoba zainteresowana wykonywała czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym

Dla osób nieposiadających profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego można pobrać ze strony Wnioski i formularze UDT

KSIĘGOWOŚĆ wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL

księgowość

 

Księgowość wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL

 

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych prowadzeniem księgowości przy użyciu programów finansowo - księgowych.

Szkolenie zakończone certyfikatem zewnętrznym ECDL BASE moduł B4

 

 

W PROGRAMIE:

 1. Teoria rachunkowości - 60 godz.
 2. Obsługa komputera - Arkusz kalkulacyjny Excel - 20 godz.
 3. Program finansowo - księgowy (Rewizor i Rachmistrz) - 40 godz.

Razem: 120 godz.

Absolwent kursu będzie posiadał wiedzę i umiejętności  z zakresu:

 • księgowania operacji finansowych podmiotów gospodarczych
 • obliczania i rozliczania wszystkich należnych podatków od osób prawnych i fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zasiłków chorobowych i innych
 • prowadzenia rachuby płac
 • rozliczania i ewidencjonowania kosztów działalności
 • prowadzenia rachunków z innymi podmiotami
 •  prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej majątku trwałego oraz obrotu magazynowego
 •  prowadzenia koniecznej ewidencji pozabilansowej
 • otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 •  wykonywanie zadań zawodowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL
 • posługiwanie się komputerowym programem finansowo - księgowym w zakresie umożliwiającym prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Możliwośći finansowania szkolenia:

- ze środków własnych ( płatność w 3 ratach)

- z projektu dla pracujących 30 -

- z projektu dla pracujacych 30 +

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI - wsparcie osób pracujących do 29 roku życia!

bezrobotni

 

Realizujemy projekt

 

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI

 

wsparcie osób pracujących do 29 roku życia!

 

 

 

 

skierowany do 50 osób pracujących wieku 15-29 lat. zamieszkujących/pracujących w jednym z powiatów:

 • m. Suwałki
 • suwalski
 • sejneński

i jednocześnie spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.02.2020 – 30.04.2021) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(2 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • warsztat kreowania wizerunku (8godz./ grupa)
 • pośrednictwo pracy (śr. 4h/osobę)
 • szkolenia zawodowe(śr. 50 - 120godz.)

 oraz wsparcie towarzyszące:

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA: