Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

Szkolenia okresowe BHP

BHP 2 

PRACODAWCO !

Musisz przeszkolić pracowników w zakresie BHP?

Minął termin ważności zaświadczenia?

W naszej firmie przeszkolisz pracowników rzetelnie, sprawnie i w przystępnej cenie!

 

ZAPRASZAMY!

 

OFERUJEMY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP:

 • dla pracowników administracyjno - biurowych - 8 godz. ( przeprowadza się je nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w okresie do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z pracownikiem.)
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 godz. (przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne zaś nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast w przypadku prac o szczególnym zagrożeniu, nie rzadziej niż na rok.)
 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 16 godz. w formie samokształcenia kierowanego ( przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku, kolejne – nie rzadziej niż raz na 5 lat.)
 • dla pracowników służb bhp i osób wykonujących zadania tej służby -  32 godz. w formie samokształcenia kierowanego (powinno być przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat)
 • dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP -  64 godz. w formie samokształcenia kierowanego (powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat)

Koszt szkolenia: do ustalenia indywidualnie.

Prosimy o zapytanie na e-mail: a.ksiazko@zdz.bialystok.pl  z danymi dot. zakresu szkolenia oraz ilości osób. Skontaktujemy się w celu ustalenia ceny i terminów szkolenia. 

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

Projekt dla BEZROBOTNYCH 30 +

bezrobotni

 

Realizujemy projekt

 

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób

 

biernych zawodowo po 30 roku życia

 

 

 

 

skierowany do 24 osób biernych zawodowych w w wieku 30 + zamieszkujących jeden z powiatów:

 • m. Suwałki
 • suwalski
 • sejneński

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań ( 4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (2 godz./os.),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” 8godz.

  

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godz. /osobę) np:

 • MAGAZYNIER z obsługą wózków jezdniowych   o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC  z certyfikatem ECDL CAD
 • ELEKTRYK  z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej
 • Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
 • Kurs KRAWIECKI
 • KSIĘGOWOŚĆ  wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL
 • GRAFIKA  komputerowa z certyfikatem ECDL

oraz wiele innych  w zależności od potrzeb uczestnika i zapotrzebowania na rynku pracy

    4) Staże zawodowe - 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców

    5) Pośrednictwo pracy (4 godz./osobę)

 

oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - stypendium szkoleniowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
     - ubezpieczenie NNW

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

Projekt dla PRACUJĄCYCH 30 +

pracujący

 

Realizujemy projekt

 

Najpierw SZKOLENIE a później lepsze zatrudnienie

 

- kompleksowy program wsparcia osób pracujących

 

 

 

 

 

skierowany do 40 osób pracujących w w wieku 30 + zamieszkujących jeden z powiatów:

 • m. Suwałki
 • suwalski
 • sejneński

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) tzw. ubodzy pracujący:

       - osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

 - osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają płacy minimalnej brutto, w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

2) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych: tj. umowach zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesiący a zarobki nie przekraczają 120% płacy minimalnej

3) osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych: których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % płacy minimalnej, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej,

poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (2 godz./osobę),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” (8 godz.)

 

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godz. /osobę) np:

 • MAGAZYNIER z obsługą wózków jezdniowych   o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC  z certyfikatem ECDL CAD
 • ELEKTRYK  z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej
 • Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
 • Kurs KRAWIECKI
 • KSIĘGOWOŚĆ  wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL
 • GRAFIKA  komputerowa z certyfikatem ECDL

oraz wiele innych  w zależności od potrzeb uczestnika i zapotrzebowania na rynku pracy

    4) Pośrednictwo pracy (4 godz./osobę)

oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych
     - ubezpieczenie NNW

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

NABÓR NA SZKOLENIA

UWAGAMAGAZYNIER z obsługą wózków jezdniowych   o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC  z certyfikatem ECDL CAD

ELEKTRYK  z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej

Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS

Kurs KRAWIECKI

KSIĘGOWOŚĆ  wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL Advanced

GRAFIKA  komputerowa z certyfikatem ECDL

 

Możliwośći finansowania szkoleń:

- ze środków własnych ( płatność w 3 ratach)

- z projektu dla BEZROBOTNYCH ,,Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia"

- z projektu dla PRACUJĄCYCH ,,Najpierw szkolenie a później lepsze zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób pracujacych"

- z BUR

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Szkolenie AutoCAD

autocadProjektowanie dwuwymiarowe

z wykorzystaniem programu AutoCAD

Szkolenie 70 godz.dla każdego zainteresowanego podstawami obsługi programu

Cel: praktyczne opanowanie umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych (2D) w programie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:Podstawy pracy z programem AutoCAD

I PODSTAWY PRACY Z PROGRAMEM AUTOCAD: 

 • wprowadzenie do środowiska pracy
 • ustawienia programu
 • układy współrzędnych
 • nowy rysunek
 • podstawowe obiekty
 • modyfikacja rysunku
 • narzędzia służące do oglądania rysunku
 • kreskowanie
 • wprowadzenie do warstw  

II  AUTOCAD - ZAAWANSOWANE 2 D           

 • dostosowanie programu do własnych potrzeb
 • cechy
 • zaawansowane napisy i teksty
 • rzutnie
 • style wymiarowe
 • style multilinii i punktu
 • odległość, powierzchnia i współrzędne punktu
 • narzędzia rysowania precyzyjnego
 • wydruk
 • centrum danych projektowych

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK BĘDZIE:

znał:

 • zagadnienia ogólne związane z uruchomieniem i obsługa programu AutoCAD
 • sposoby dostosowania programu do własnych potrzeb
 • narzędzia rysunkowe i narzędzia modyfikacji obiektów 2D
 • przygotowanie wydruku

umiał:

 •  swobodnie posługiwać się podstawowymi i zaawanasowanymi funkcjami programu AutoCAD
 • kreslić i modyfikować rysunki płaskie
 • posługiwać się narzędziami do tworzenia i edycji brył oraz powierzchni przestrzennych
 • przeglądać obiekty w przestrzeni
 • tworzyć obiekty przestrzenne na podstawie rysunków płaskich
 • generować dokumentację płaską obiektów bryłowych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • płatność w ratach
 • słuchacz otrzymaje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
 • zaświadczenie w języku angielskim

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Szkolenie KASY FISKALNE

kasy fiskalneZapraszamy wszystkich chętnych na jednodniowe szkolenie

KASY FISKALNE i INNE URZĄDZENIA SKLEPOWE

Na szkoleniu poznacie wszystkie tajniki, jakie kryje w sobie to urządzenie oraz zakres podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi kasy fiskalnej, jest wymagane przy zatrudnieniu we wszystkich placówkach handlowych.

 

 

Program szkolenia:

 • Uzyskiwanie raportów kasowych
 • Znajomość aktualnych przepisów prawnych regulujących zastosowanie kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 
 • Znajomość przeznaczenia urządzeń rejestrujących 
 • Wielkość asortymentu oraz optymalna organizacja placówki

Po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 

 

DOBRY START - projekt dla osób do 29 roku życia - rekrutacja trwa!

baner 2   Jesteś młody? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, znaleźć pracę?

Zgłoś się do nas!

 

ZAPRASZAMY do nowego projektu

DOBRY START 

Kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia

 

 

 

 

  W projekcie mogą brać udział osoby:

 • wieku 15-29 lat
 • bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • nieuczące się w trybie dziennym 
 • nieszkolące się
 • zamieszkujące na terenie powiatu: m. Suwałki, suwalskiego oraz sejneńskiego

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria to czekają na Ciebie:

I Poradnictwo zawodowe i wsparcie psychologiczne

II Szkolenia zawodowe:

 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli 
 • Konserwator z uprawnieniami SEP ( elektrycznymi) 
 • Pracownik ds. kadrowych i płacowych
 • Specjalista ds. obsługi klienta z językiem litewskim 

III 6 miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach 

 Zapewniamy:

 • stypendium stażowe - 1218 zł brutto miesięcznie
 • stypendium szkoleniowe - 6 zł brutto za każdą godzinę uczesnictwa w szkoleniu zawodowym
 • zwrot kosztów dojazdu 
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem na czas szkoleń i staży

Dokumenty do POBRANIA

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  suwalki@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Szkolenie z języka rosyjskiego - ZAPISY!

j. rosyjski

 

Prowadzimy nabór na 60 godz. szkolenie 

Jezyk ROSYJSKI na poziomie podstawowym

 

 Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, zaczynających naukę oraz tych, którzy chcieliby szybko przypomnieć sobie podstawy języka rosyjskiego. 

 

 

Czas trwania szkolenia: 2 miesiące ( zajęcia dwa razy w tygodniu w godz. popołudniowych)

Koszt szkolenia: 1100 zł od osoby *

* koszt uzależniony od wielkości grupy szkoleniowej ( minimum 6 osób)

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, słownik
 • doświadczoną kadrę
 • możliwość płatności w ratach
 • miłą atmosferę!

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Kurs kwalifikacyjny - Projektowanie stron WWW i baz danych

strona www

Zapraszamy osoby posiadające minimum wykształcenie średnie

na 10 miesięczny kurs kwalifkacyjny

Projektowanie stron WWW i baz danych

 

 

 

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych

Słuchacz:

1) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;

2) tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;

3) tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);

4) wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;

5) rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;

6) tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;

7) projektuje strukturę witryny internetowej;

8) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;

9) stosuje reguły walidacji stron internetowych;

10) testuje i publikuje witryny internetowe;

11) stosuje różne modele barw;

12) przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;

13) wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;

14) tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;

15) zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;

16) przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;

17) przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Słuchacz:

1) korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań;

2) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;

3) projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;

4) importuje dane do bazy danych;

5) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;

6) instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;

7) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;

8) dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;

9) zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;

10) określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;

11) udostępnia zasoby bazy danych w sieci;

12) zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;

13) kontroluje spójność baz danych;

14) dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Słuchacz:

1) korzysta z wbudowanych typów danych;

2) tworzy własne typy danych;

3) przestrzega zasad programowania;

4) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

5) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

6) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;

7) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;

8) wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;

9) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

10) wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;

11) pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;

12) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;

13) dokumentuje tworzoną aplikację;

14) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;

15) zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.

 

  Informacje o szkoleniu:

 • zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym ( sobota i niedziela) średnio dwa razy w miesiącu
 • zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni komputerowej wyposażonej w niezbędny sprzęt
 • szkolenie przygotowuje do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną z Łomży
 • po zdanym egzaminie zawodowym i zdobyciu kolejnych dwóch kwalifkacji ( E.12. i E.13.) można starać się o uzyskanie tytułu technika informatyka
 • nabór do 31 stycznia 2017 r.

 

Nasze atuty:

 • kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie
 • profesjonalne, w pełni wyposażone pracownie zawodowe
 • fachowa i życzliwa kadra pedagogiczna
 • 100% zdawalności na egzaminach zawodowych
 • brak ograniczeń wiekowych!

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie średnie
 • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).
 • potwierdzenie opłaty wpisowego
 • Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Warsztaty zdrowego odżywiania - zapisy!

WARSZTATY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

dietetyk2

 

Nie wiesz jak zdrowo się odżywiać? Jak zadbać o zdrowie swoje i swojej rodziny? Chciałbyś nauczyć się świadomie dobierać produkty żywnościowe, zamienniki i układać zdrowy jadłospis?

Zapraszamy na 8 godz. warsztaty.

Zajęcia poprowadzi doświadczony dietetyk z firmy NATUR HOUSE.

Ekspert w reedukacji żywieniowej.

 

W PROGRAMIE:

 1. Zasady zdrowego żywienia w pigułce.
 2. Zamienniki - droga do zmiany nawyków żywieniowych.
 3. Zasady żywienia poszczególnych grup ludności: dzieci, osób zdrowych, kobiet w ciąży oraz osób starszych.
 4. Woda, napoje w życiu człowieka. Błonnik i oczyszczanie organizmu.
 5. Nowości dietetyczne.
 6. Wiem co jem, czytam etykiety - świadomy konsument.

 

Cena za warsztaty: 80,00 zł / od osoby

UWAGA! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 8 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

ZAPEWNIAMY:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • doświadczoną kadrę
 • miłą atmosferę

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA