Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Szkolenia w dziedzinie BHP

BHP

Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy (§ 2,3 KP) pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzać cykliczne okresowe szkolenia w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw wymogom Kodeksu Pracy przygotowaliśmy propozycję szkoleń z zakresu BHP.

 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w okresie do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z pracownikiem. Szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych.

 

Szkolenie w dziedzinie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku, kolejne – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych i jest prowadzone w formie samokształcenia.
Adresatami szkolenia są pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami np. mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych jednostek organizacyjnych.

 

Szkolenie w dziedzinie bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby powinno być przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenie trwa 32 godziny dydaktyczne i jest prowadzone w formie samokształcenia.

 

Szkolenie w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne zaś nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast w przypadku prac o szczególnym zagrożeniu, nie rzadziej niż na rok. Szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych i jest prowadzone w formie stacjonarnego kursu.

 

Informacje i zgłoszenia: