Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Projekt dla PRACUJĄCYCH 30 +

pracujący

 

Realizujemy projekt

 

Najpierw SZKOLENIE a później lepsze zatrudnienie

 

- kompleksowy program wsparcia osób pracujących

 

 

 

 

 

skierowany do 40 osób pracujących w w wieku 30 + zamieszkujących jeden z powiatów:

 • m. Suwałki
 • suwalski
 • sejneński

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) tzw. ubodzy pracujący:

       - osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

 - osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają płacy minimalnej brutto, w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

2) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych: tj. umowach zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesiący a zarobki nie przekraczają 120% płacy minimalnej

3) osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych: których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % płacy minimalnej, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej,

poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (2 godz./osobę),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” (8 godz.)

 

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godz. /osobę) np:

 • MAGAZYNIER z obsługą wózków jezdniowych   o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC  z certyfikatem ECDL CAD
 • ELEKTRYK  z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej
 • Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
 • Kurs KRAWIECKI
 • KSIĘGOWOŚĆ  wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL
 • GRAFIKA  komputerowa z certyfikatem ECDL

oraz wiele innych  w zależności od potrzeb uczestnika i zapotrzebowania na rynku pracy

    4) Pośrednictwo pracy (4 godz./osobę)

oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych
     - ubezpieczenie NNW

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.