Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI - wsparcie osób pracujących do 29 roku życia!

bezrobotni

 

Realizujemy projekt

 

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI

 

wsparcie osób pracujących do 29 roku życia!

 

 

 

 

skierowany do 50 osób pracujących wieku 15-29 lat. zamieszkujących/pracujących w jednym z powiatów:

 • m. Suwałki
 • suwalski
 • sejneński

i jednocześnie spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.02.2020 – 30.04.2021) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(2 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • warsztat kreowania wizerunku (8godz./ grupa)
 • pośrednictwo pracy (śr. 4h/osobę)
 • szkolenia zawodowe(śr. 50 - 120godz.)

 oraz wsparcie towarzyszące:

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA: