Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

Projekt dla BEZROBOTNYCH 30 +

bezrobotni

 

Realizujemy projekt

 

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób

 

biernych zawodowo po 30 roku życia

 

 

 

 

skierowany do 24 osób biernych zawodowych w w wieku 30 + zamieszkujących jeden z powiatów:

 • m. Suwałki
 • suwalski
 • sejneński

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań ( 4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (2 godz./os.),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” 8godz.

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godz. /osobę)

    4) Staże zawodowe - 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców

    5) Pośrednictwo pracy (4 godz./osobę)

 

oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - stypendium szkoleniowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
     - ubezpieczenie NNW

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

Projekt dla PRACUJĄCYCH 30 +

pracujący

 

Realizujemy projekt

 

Najpierw SZKOLENIE a później lepsze zatrudnienie

 

- kompleksowy program wsparcia osób pracujących

 

 

 

 

skierowany do 40 osób pracujących w w wieku 30 + zamieszkujących jeden z powiatów:

 • m. Suwałki
 • suwalski
 • sejneński

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) tzw. ubodzy pracujący:

       - osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

 - osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają płacy minimalnej brutto, w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

2) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych: tj. umowach zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesiący a zarobki nie przekraczają 120% płacy minimalnej

3) osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych: których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % płacy minimalnej, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej,

poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (2 godz./osobę),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” (8 godz.)

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godz. /osobę)

    4) Pośrednictwo pracy (4 godz./osobę)

oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych
     - ubezpieczenie NNW

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Weryfikacja uprawnień energetycznych -19 listopad (wtorek) godz. 17.00

egzamin na uprawnienia E

Suwalski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkich zainteresowanych na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie:

 

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 

Wnioski do pobrania Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski. 

 

19 listopad (wtorek) godz. 17.00

 

Informacje i zgłoszenia:

Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS - nabór!

HDS miniatura

Operator przenośnych żurawi przeładunkowych (HDS) - kat. II Ż

 

Celem szkolenia jest : nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania kwalifikacji uprawniających do obsługi i wykonywania prac ładunkowych żurawiami przeładunkowymi HDS, w zakresie kategorii uprawnień II Ż (uprawnienia UDT).

 

 

WYMAGANIA:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe / gimnazjalne
 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy jako operator HDS
 • do obsługi pojazdów powyżej 3,5 ton wymagane jest prawo jazdy kat. C

 PROGRAM SZKOLENIA:

 25 godz.zajęć teoretycznych:

 • kategorie uprawnień UDT dotyczące obsługi żurawi przeładunkowych
 • rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu w zakresie kat. II Ż
 • udźwig i grupa natężenia pracy
 • stateczność, budowa, zasady działania i mechanizmy żurawia przeładunkowego
 • liny, haki i kryteria ich oceny
 • zawiesia
 • czynności obsługowe przed i podczas pracy żurawiem
 • praca żurawiem w warunkach szczególnych
 • warunki bezpiecznej pracy i BHP
 • procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia

10 godz. zajęć praktycznych:

 •  zapoznanie z instrukcją obsługi i wymaganymi dokumentami
 • czynności obsługowe przed przystąpieniem do pracy
 • praktyczne czynności obsługowe i praca żurawiem
 • praktyczne ćwiczenia prac ładunkowych
 • praktyczne czynności obsługowe po zakończeniu pracy
 • współpraca z hakowymi

KOSZTY KURSU:

830,00 zł /os., cena obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną
 • materiały dydaktyczne

 Dodatkowo po zakończeniu kursu  organizujemy:

 •  egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (171,94 zł).

Ceny z firmami ustalamy indywidualnie !

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

 

Szkolenie pracownik ds. KADROWYCH I PŁACOWYCH - wrzesień/październik

kadrowa 3

 

Zapraszamy na szkolenie

PRACOWNIK DS. KADROWYCH I PŁACOWYCH

skierowane do wszystkich pragnących nauczyć się wykonywania prac i zadań na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych.

 

ZAPRASZAMY! 

 

 

W PROGRAMIE:

 • klasyfikacja podmiotów gospodarczych, usytuowanie działu kadr i płac
 • prawo pracy - wybrane zagadnienia
 • kadry
 • ubezpieczenia społeczne
 • płace 

Wykorzystywane programy kadrowo - płacowe: Płatnik i Gratyfikant. 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wykwalifikowaną kadrę
 • możliwość płatności w ratach
 • miłą atmosferę!

Po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 8 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.
 

Szkolenie z obsługi WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

wózek jezdniowy

 Zapraszamy osoby, które wykonują lub zamierzają wykonywać pracę przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych w magazynach, zakładach produkcyjnych oraz firmy w których pracownicy nie posiadają uprawnień do wykonywania pracy na wózkach na 35 godz.szkolenie:

Obsługa WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej.

CEL: Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wyłączeniem specjalizowanych. Nabycie umiejętności praktycznej obsługi i jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach zasilanych gazem.

 

Słuchacz po szkoleniu będzie:

Znał:

 • podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków
 • zasady bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
 • zasady, kryteria podziału i budowy wózków
 • rodzaje czynności wykonywanych przed, podczas i po zakończeniu pracy wózkiem
 • zasady eksploatacji wózków zasilanych gazem

Umiał:

 • kierować i obsługiwać wózek
 • manewrować mechanizem podnoszenia
 • bezpiecznie wymieniać butlę gazową w wózku

 Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim i orzeczeniem psycholoigcznym

W cenie szkolenia:

 • materiały szkoleniowe 
 • badania psychologiczne
 • egzamin na świadectwo kwalifikacyjne ,,E" gr. III
 • egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego - uprawnienia II WJO
Informacje i zgłoszenia:

Szkolenie PALACZ KOTŁÓW CO

palacz kotlow miniaturaJeżeli chcesz zdobyć uprawnienia do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych zapisz się na szkolenie organizowane przez suwalski Ośrodek ZDZ.

Szkolenie Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym  trwa 30 godzin dydaktycznych (w tym 5 godzin zajęć praktycznych) 

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne.

 

  

Informacje i zgłoszenia:

DOTACJE na START - WYNIKI!

plakat reklamowy 1 1

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na otwarcie własnej działalności do zapoznania się z 

 

LISTĄ RANKINGOWĄ

formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie, rekomendowanych do II etapu rekrutacji ( 50 osób)

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie pracownik ZDZ skontaktuje się z Państwem w celu podania terminu oraz ustalenia godziny rozmowy z doradcą zawodowym. 

 

JĘZYK LITEWSKI od podstaw - zapisy!

litwa

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą poznać język swoich sąsiadów na

60 godz. szkolenie


JĘZYK LITEWSKI od podstaw

 

Język litewski jest coraz cześciej używany w naszym regionie. Sąsiedzi coraz częściej korzystają z usług lokalnych przedsiębiorców.

Szkolenie pomoże Ci zrozumieć podstawowe słownictwo oraz ułatwi komunikację w życiu codziennym, w pracy.

Czas trwania szkolenia:około 3 miesiące (  zajęcia 2 razy w tygodniu)

Cena szkolenia: uzależniona od wielkości grupy             

ZAPEWNIAMY

 • materiały szkoleniowe
 • możliwość dokonywania opłat w ratach
 • miłą atmosferę!                                                                                                                           

PROWADZĄCA ZAJĘCIA:

Żivile Wygońska,

Lektor i tłumacz języka litewskiego,

Litewski to jej ojczysty język, mieszkała w Polsce i na Litwie. Ukończyła filologię litewską na Uniwersytecie Wileńskim oraz pedagogikę.

Ma ponad 10 letnie doświadczenia jako tłumacz języka litewskiego. Od lat uczy też języka. Kocha tłumaczyć i uczyć, lubi też podróżować. Jeździ nie tylko jako pilot wycieczek, ale też zabiera swoich uczniów na Litwę gdzie zwiedzają, rozmawiają po litewsku i po prostu dobrze się bawią.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 

Szkolenia dla osób sprzedających środki ochrony roślin- zapisy!

srodki ochrony roslin

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Sprzedajesz środki ochrony roślin?Sprawdź czy Twoi pracownicy posiadają aktualne uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 poz. 455), osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy są zobowiązane ukończyć szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Szkolenie podstawowe  - 24 godz. dydaktyczne CENA: 500 zł

Szkolenie uzupełniające - 7 godz. dydaktycznych CENA: 250 zł

UWAGA: Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 6 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

CEL: Absolwenci kursu po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają zaświadczenie uprawniające do sprzedaży i doradzania w zakresie środków ochrony roślin.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat.

Informacje i zgłoszenia: