Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

Weryfikacja uprawnień energetycznych -26.02.2024

ENERGETYCZNE

Komisja Energetyczna nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku przeprowadza weryfikację uprawnień dla elektryków, palaczy c.o. i gazowników

Koszt egzaminu:  424,00 zł ( 10 % minimalnego wynagrodzenia)

Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem. Szczególowe informacje

pod nr telefonu 87 566 37 87; e-mail: a.ksiazko@zdz.bialystok.pl

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 

Wnioski do pobrania Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski. 

 

 

 

Informacje i zgłoszenia:

Kierowca WÓZKÓW jezdniowych

wózki widłowe

Nauczysz się

 • zasad bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózka,
 • zasad, kryterii podziału i budowy wózków
 • wykonywania czynności przed, podczas i po zakończeniu pracy wózkiem
 • zasad eksploatacji wózka zasilanego gazem
 • kierować i obsługiwać wózek
 • manewrować mechanizem podnoszenia
 • bezpiecznie wymieniać butlę gazową w wózku

Program szkolenia

 • Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych 
 • Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych
 • Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
 • Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu
 • Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych
 • Zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych
 • Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
 • Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
 • Podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne
 • Stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego
 • Budowa układu jezdnego wózka
 • Mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów
 • Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego
 • Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym

Szkolenie skierowane do

 • osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać pracę przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych w magazynach, zakładach produkcyjnych

 • firm w których pracownicy nie posiadają uprawnień do wykonywania pracy na wózkach

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23, ewentualnie w siedzibie firmy zlecającej szkolenie.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • świadectwo kwalifikacyjne gr. III uprawniające do wymiany butli gazowej w wózku
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi wózka jezdniowego

Czas trwania

 • 35 godzin
 • zajęcia w tygodniu w godz. 16.00 - 19.00
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

 

ELEKTRYK do 1 KV

Elektryk

ELEKTRYK DO 1 KV

Nauczysz się

 • budowy oraz zasad doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
 • zasad prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych
 • jaki jest zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • w jaki sposób stworzyć warunki do wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w sposób bezpieczny dla ludzi i urządzeń
 • przepisów dotyczących przyłączania instalacji i urządzeń do sieci
 • wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej

Program szkolenia

 1. Budowa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: przewody elektroenergetyczne, zabezpieczenia, urządzenia oświetlenia elektrycznego, napędowe, linie napowietrzne i kablowe o napięciu do 1 kV, rozdzielnice, baterie kondesatorów, spawarki i zgrzewarki, urządzenia elektrotermiczne, do elektrolizy, zespoły prądotwórcze, prostowniki i akumulatory, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 2. Montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: narzędzia i sprzęt pomocniczy, prace montażowe
 3. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: wymagania kwalifikacyjne, organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1KV, ogólne zasady eksploatacji
 4. Bezpieczeństwo: ochrona pracy,działanie prądu na organizm ludzki, ochrona przeciwporażeniowa, zasady ratowania porażonych prądem elektrycznym, ochrona przeciwpożarowa
 5. Przepisy dodatkowe dla dozoru: przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci, prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej

Szkolenie skierowane do

 • osób, które posiadają wykształcenie zawodowe z branży elektrycznej  lub mają doświadczenie przy obsłudze urządzeń elektrycznych potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy

 • osób, które po raz pierwszy starają się o świadectwo kwalifikacyjne gr. I ,,E" uprawniające do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23, ewentualnie w siedzibie firmy zlecającej szkolenie.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe

 • wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami z udziału w branżowych szkoleniach

Zapewniamy

 • materiały na zajęcia praktyczne
 • materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • świadectwo kwalifikacyjne ,,E"  gr. I w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych
 • zajęcia w tygodniu w godz. 16.00 - 19.00

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

 

Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS

HDSy

Nauczysz się

Bedziesz znał:

 • obowiązujące przepisy dotyczące urządzeń
 • elementy i zespoły żurawi
 • wyposażenie mechaniczne
 • wyposażenie elektryczne
 • wyposażenie hydrauliczne
 • elementy bezpieczeństwa i sygnalizacyjne stosowane w żurawiach  
 • prawidłowo wykonywać czynności obsługowe i ładunkowe

Program szkolenia

 1. Kategorie uprawnień UDT dotyczące obsługi żurawi przeładunkowych 
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu w zakresie kat. II Ż
 3. Udźwig i grupa natężenia pracy
 4. Stateczność żurawia przeładunkowego
 5. Budowa i zasada działania żurawia przeładunkowego
 6. Mechanizm żurawia przeładunkowego
 7. Urządzenia zabezpieczające w żurawiach przeładunkowych
 8. Liny i kryteria ich oceny
 9. Haki i kryteria oceny
 10. Zawiesia
 11. Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
 12. Czynności obsługowe podczas pracy żurawiem przeładunkowym i po jej zakończeniu
 13. Praca żurawiem przeładunkowym w warunkach szczególnych 
 14. Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy żurawiach przeładunkowych
 15. Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
 16. Praktyczne czynności obsługowe i ładunkowe

Szkolenie skierowane do

Osób, które:

 • ukończył 18 lat,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe

 • posiadają prawo jazdy kat. C

 • chcą uzyskać kwalifikacje uprawniające do obsługi i wykonywania prac ładunkowych żurawiamia przeładunkowymi HDS ( uprawnienia UDT)

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23. Zajęcia praktyczne na terenie firm.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych

Czas trwania

 • 35 godzin
 • zajęcia 3 razy w tygodniu
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

OPIEKUN w żłobku lub klubie dziecięcym

 

opiekunka w zlobku

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z programem opracownym w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat  (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235)

Posidadamy akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej!

 

JAK ZOSTAĆ OPIEKUNEM?

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba ,która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy i posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz :

- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • zajęcia prowadzone w godz. popołudniowych
 • okres nauki: około 4 miesiące
 • płatność w IV ratach
 • po zdanym egzaminie teoretycznym i zaliczeniu zajęć praktycznych słuchacze otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • dodatkowo każdy otrzyma zaświadczenia ukończenia  8 godz.szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 8 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego

asystent

 

Nauczysz się

 • wspierać nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi ,
 • organizować czas wolny dzieciom,
 • pielęgnacji dzieci,
 • czynności porządkowych,
 • udzielania pierwszej pomocy,

Program szkolenia

 1. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem
 2. Opieka i wychowywanie dziecka w poszczególnych okresach rozwoju
 3. Dydaktyka
 4. Umiejętności wspomagające pracę asystenta
 5. Pielęgnowanie dziecka
 6. Wychowanie techniczne i artystyczne
 7. Zasady udzielania pierwszej pomocy dziecku
 8. Zajęcia praktyczne w przedszkolu

Szkolenie skierowane do

Osób, które:

 • posiadają wykształcenie min. średnie,

 • zamierzają podjąć pracę w placówkach wychowania przedszkolnego,

 • chcą zdobyć nowe umiejętności

 • są życzliwe, cierpliwe, kulturalne o pogodnym usposobieniu

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23. Zajęcia praktyczne w placówkach wychowania przedszkolnego.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki.

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania

 • 100 godzin
 • zajęcia w godz. 16.00 -19.00

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

 

 

Szkolenia dla osób sprzedających środki ochrony roślin- zapisy!

srodki ochrony roslin

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Sprzedajesz środki ochrony roślin?Sprawdź czy Twoi pracownicy posiadają aktualne uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 poz. 455), osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy są zobowiązane ukończyć szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Szkolenie podstawowe  - 24 godz. dydaktyczne CENA: 800 zł

Szkolenie uzupełniające - 7 godz. dydaktycznych CENA: 400 zł

UWAGA: Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 6 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

CEL: Absolwenci kursu po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają zaświadczenie uprawniające do sprzedaży i doradzania w zakresie środków ochrony roślin.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat.

Informacje i zgłoszenia:

PIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc

Udzielanie pierwszej pomocy dla nikogo nie powinno być obce dlatego zapraszamy wszystkich chętnych na 8 godz.szkolenie dot.

ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

ponadto Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) nakładają na pracodawców obowiązek wyznaczenia wśród pracowników osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy (§ 44 ust.1  pkt 3 i 4 Rozporządzenia).

CELEM SZKOLENIA JEST przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym i dzieciom

W PROGRAMIE:

 • ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
 • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
 • postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
 • postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
 • ewakuacja poszkodowanego
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Ceny z firmami ustalamy indywidualnie. Uzależniona jest od wielkości grupy szkoleniowej.
                                                                                                                     

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Operator SUWNIC - nabór na szkolenie!

SUWNICE2

CZYM SĄ SUWNICE?

Suwnica to rodzaj ciężkiej maszyny, która przenosi w bezpieczny sposób ładunki, wykorzystując napowietrzną część zakładu produkcyjnego.

Maszyny dostępne są w różnych rozmiarach oraz przeznaczone do użytku z różnego rodzaju osprzętem dodatkowym.

Kurs operatora suwnic dzieli się na dwie kategorie zależne od wybranego rodzaju suwnic:

 1. Ogólnego przeznaczenia – jest to kategoria suwnic, wciągarek i wciągników hakowych przeznaczenia ogólnego, sterowanych zarówno z kabiny jak i z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo).
 2. Specjalnego przeznaczenia – ta kategoria składa się zarówno z suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia, oraz specjalnych, np. wsadowych, hartowniczych, trawersowych, kolumnowych, które mogą być sterowane zarówno z kabiny jak i z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo).

iNFORMACJE O SZKOLENIU:

Nauczysz się

 • zasad budowy, działania i obsługi suwnic
 • stosowania przepisów dozoru technicznego i bhp w zakresie eksploatacji suwnic
 • prawidłowo reagować w przypadku awarii suwnicy
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Program szkolenia

 1. Wiadomości o dozorze technicznym
 2. Ogólne wiadomości o dźwignicach
 3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
 4. Eksploatacja
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Zajęcia praktyczne

Szkolenie skierowane do

 • osób pełnoletnich

 • osób z wykształceniem co najmniej podstawowym,

 • osób posiadających stan zdrowia umożliwiajacy pracę przy obsłudze urządzeń, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne odbywałją  się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23. Zajęcia praktyczne w firmie zlecającej szkolenie.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe

 • wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami z udziału w branżowych szkoleniach

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • po zdanym egzaminie przed Urzędem Dozoru Technicznego świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi suwnic ( na okres 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju suwnic)

Czas trwania

 • 50 godzin lekcyjnych

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

 

ARCHIWISTA

archiwista

 

Zapraszamy na szkolenie

 ARCHIWISTA ZAKŁADOWY

Kurs jest skierowany do osób z wykształceniem minimum średnim.

Miejscem pracy archiwisty mogą być archiwa państwowe, zakładowe, biblioteki, muzea czy sądy oraz inne miejsca, w których przetrzymywane są różnego rodzaju dokumenty.

 

 

 

W programie:

 1. Podstawowa terminologia w archiwistyce
 2. Zadania archiwisty zakładowego
 3. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
 4. Organizacja pracy archiwisty zakładowego ( systemy kancelaryjne, wykaz akt, instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum, komputer w pracy archiwisty)

Po szkoleniu absolwent będzie umiał:

 • wykorzystywać wiedzę z zakresu archiwistyki w prowadzeniu prac dotyczących gromadzenia, przechowywania, opracowywania, konserwowania i udostępniania zasobu aktowego w archiwum
 • posługiwać się obowiązującymi przepisami regulującymi zadania i organizację archiwum
 • posługiwać się komputerem w pracy archiwalnej
 • przestrzegać postanowień instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum
 • opracowywać  typowe dokumenty i pisma występujące w pracy biurowej archiwum
 • obsługiwać klientów

Informacje i zgłoszenia:

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.