Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

Szkolenie Excel średniozaawansowany - 15.04.2023

EXCEL2

 

 

Nauczysz się

 • pracować z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywać ich w różnych formatach plików
 • używać dostępnych opcji w celu udoskonalenia jakości i efektywności pracy
 • wprowadzać dane do komórek oraz posługiwać się dobrymi praktykami przy tworzeniu list
 • edytować wiersze i kolumny w arkuszu 
 • tworzyć matematyczne i logiczne reguły przy użyciu standardowych funkcji 
 • formatować liczby i zawartości tekstowe w skoroszycie
 • wybierać, tworzyć i formatować wykresy
 • poprawnie ustawiać strony ze skoroszytem oraz sprawdzać i poprawiać zawartości przed ostatecznym wydrukowaniem.

Program szkolenia

 • Rozpoczęcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • Podstawowe operacje wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym
 • Zmiana podstawowych ustawień arkusza
 • Formuły i funkcje
 • Formatowanie danych
 • Drukowanie danych
 • Grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie skierowane do

 • osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać pracę przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23 w pracowni komputerowej wyposażonej w niezbędny sprzęt.

Szkolimy na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania

 • 30 godzin
 • zajęcia w weekendy ( sobota, niedziela)

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

 

Weryfikacja uprawnień energetycznych - 28.03.2023

ENERGETYCZNE

Komisja Energetyczna nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku przeprowadza weryfikację uprawnień dla elektryków, palaczy c.o. i gazowników

Koszt egzaminu:  349,00 zł ( 10 % minimalnego wynagrodzenia)

Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem. Szczególowe informacje

pod nr telefonu 87 566 37 87; e-mail: a.ksiazko@zdz.bialystok.pl

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 

Wnioski do pobrania Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski. 

 

28 marzec 2023 r. (wtorek)

 

Informacje i zgłoszenia:

Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień energetycznych ,,E" ,,D"

ENERGETYCZNE

 

 

Od dnia 2 lipca 2022 roku obowiązują nowe zasady uzyskania świadectwa kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.W tym dniu weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

 

 

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć:  (§ 7 ust. 4 rozporządzenia MKiŚ):

1) kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 •  certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 •  świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

 lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U.   z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 •  zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń,  instalacji i sieci. (w przypadku zgłoszenia na egzamin przez pracodawcę grupy osób dopuszcza się zaświadczenie grupowe potwierdzające doświadczenie zawodowe z wyszczególnieniem dla poszczególnych   osób zakresu posiadanych uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z dnia 1 lipca 2022-Dz.U.2022 poz.1392 )

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty.

 • opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia MKiŚ.
 • zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla  których  osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. (przykład treści przelewu/wpłaty: imię i nazwisko , Grupa 2 pkt.: 1,2,10.” )

Kierowca WÓZKÓW jezdniowych -17.04.2023

wózki z UDT

Nauczysz się

 • zasad bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózka,
 • zasad, kryterii podziału i budowy wózków
 • wykonywania czynności przed, podczas i po zakończeniu pracy wózkiem
 • zasad eksploatacji wózka zasilanego gazem
 • kierować i obsługiwać wózek
 • manewrować mechanizem podnoszenia
 • bezpiecznie wymieniać butlę gazową w wózku

Program szkolenia

 • Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych 
 • Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych
 • Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
 • Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu
 • Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych
 • Zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych
 • Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
 • Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
 • Podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne
 • Stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego
 • Budowa układu jezdnego wózka
 • Mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów
 • Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego
 • Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym

Szkolenie skierowane do

 • osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać pracę przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych w magazynach, zakładach produkcyjnych

 • firm w których pracownicy nie posiadają uprawnień do wykonywania pracy na wózkach

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23, ewentualnie w siedzibie firmy zlecającej szkolenie.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • świadectwo kwalifikacyjne gr. III uprawniające do wymiany butli gazowej w wózku
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi wózka jezdniowego

Czas trwania

 • 35 godzin
 • zajęcia w tygodniu w godz. 16.00 - 19.00
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

 

Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS

HDSy

Nauczysz się

Bedziesz znał:

 • obowiązujące przepisy dotyczące urządzeń
 • elementy i zespoły żurawi
 • wyposażenie mechaniczne
 • wyposażenie elektryczne
 • wyposażenie hydrauliczne
 • elementy bezpieczeństwa i sygnalizacyjne stosowane w żurawiach  
 • prawidłowo wykonywać czynności obsługowe i ładunkowe

Program szkolenia

 1. Kategorie uprawnień UDT dotyczące obsługi żurawi przeładunkowych 
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu w zakresie kat. II Ż
 3. Udźwig i grupa natężenia pracy
 4. Stateczność żurawia przeładunkowego
 5. Budowa i zasada działania żurawia przeładunkowego
 6. Mechanizm żurawia przeładunkowego
 7. Urządzenia zabezpieczające w żurawiach przeładunkowych
 8. Liny i kryteria ich oceny
 9. Haki i kryteria oceny
 10. Zawiesia
 11. Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
 12. Czynności obsługowe podczas pracy żurawiem przeładunkowym i po jej zakończeniu
 13. Praca żurawiem przeładunkowym w warunkach szczególnych 
 14. Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy żurawiach przeładunkowych
 15. Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
 16. Praktyczne czynności obsługowe i ładunkowe

Szkolenie skierowane do

Osób, które:

 • ukończył 18 lat,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe

 • posiadają zdolność wykonywania czynności operatora przenośnych żurawi przeładunkowych (potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań)

 • chcą uzyskać kwalifikacje uprawniające do obsługi i wykonywania prac ładunkowych żurawiamia przeładunkowymi HDS ( uprawnienia UDT)

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23. Zajęcia praktyczne na terenie firm.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych

Czas trwania

 • 35 godzin
 • zajęcia 3 razy w tygodniu
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

Operator ŻURAWI SAMOJEZDNYCH

kurs na zurawia

Nauczysz się

 • zasad budowy, działania i obsługi żurawi samojezdnych,
 • przepisów dozoru technicznego w zakresie eksploatacji żurawi samojezdnych
 • obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie obsługiwania żurawia samojezdnego,
 • prawidłowo obsługiwać żurawie samojezdne,
 • prawidłowo reagować w przypadku awarii żurawia, dążyć do uniknięcia obrażeń u ludzi oraz strat materiałnych,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Program szkolenia

 1. Ogólne wiadomości o żurawiach samojezdnych
 2. Budowa żurawi samojezdnych
 3. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 4. Obsługa żurawi samojezdnych
 5. Dozór techniczny nad żurawiami samojezdnymi
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 7. Zajęcia praktyczne

Szkolenie skierowane do

Osób, które:

 • ukończył 18 lat,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe

 • posiadają prawo jazdy kat. B, w przypadku prawa jazdy kat. C uczestnik ma możliwość poruszania się dźwigiem po drogach publicznych

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23. Zajęcia praktyczne na terenie firm.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi samojezdnych

Uwaga!

Zaświadczenia UDT do obsługi żurawi samojezdnych ważne są 5 lat.

Uczestnicy po zdanym egzaminie uzyskują uprawnienia  do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych ( HDS) oraz stacjonarnych.

Czas trwania

 • 50 godzin
 • zajęcia w godz. 16.00 -19.00
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

Szkolenie PALACZ KOTŁÓW CO- nabór!

Palacz

 

Jeżeli chcesz zdobyć uprawnienia do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych zapisz się na szkolenie organizowane przez suwalski Ośrodek ZDZ.

Szkolenie Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym  trwa 30 godzin dydaktycznych (w tym 5 godzin zajęć praktycznych) 

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne.

 

Informacje i zgłoszenia:

Szkolenie KADRY i PŁACE

KADRY I PŁACE

Nauczysz się

 • zakładać i prowadzić teczki akt osobowych,
 • tworzyć dokumenty zatrudnieniowe: umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia umów, itp.
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstaw wymiaru składek,
 • zasad zawierania umów cywilnoprawnych,
 • wyliczać wynagrodzenia,
 • rozliczać się z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • obsługi programów kadrowo-płacowych

Program szkolenia

 • klasyfikacja podmiotów gospodarczych, usytuowanie działu kadr i płac 
 • prawo pracy - wybrane zagadnienia
 • kadry
 • ubezpieczenia społeczne
 • płace 

Szkolenie skierowane do

 • osób, które chcą przekwalifikować się i znaleźć zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych

 • pracodawców prowadzących samodzielną działalność  gospodarczą,

 • każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • salę wyposażoną w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem kadrowo-płacowym
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania

 • 70 godzin
 • zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 16.10 - 19.15
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

Warsztaty krawieckie - zapisy!

Krawiectwo

Nauczysz się

 • zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami
 • dobrać właściwy sprzęt techniczny do wykonania zadań
 • przygotować do pracy i obsługiwać maszynę do szycia
 • posługiwać się podstawowymi narzędziami krawieckimi
 • pobierać wymiary antropometryczne
 • dobrać model odzieży uwzględniający model figury
 • posługiwac się gotowym wykrojem
 • skroić materiał
 • uszyć podstawowe elementy garderoby: bluzka, spódnica, sukienka, spodnie
 • szyć drobne elementy odzieży
 • wykonać konstrukcje spódnicy, bluzki i sukienki

Program szkolenia

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w krawiectwie i ergonomia pracy
 • Praca z maszyną do szycia
 • Pomiary antropometryczne
 • Szycie odzieży (spódnicy, bluzki, sukienki, spodni, elementów odzieży)
 • Konstrukcja i modleowanie odzieży

Szkolenie skierowane do

 • osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z szyciem

 • osób, które chcą nauczyć się obsługi maszyny do szycia

 • osób pragnących pogłębić swoje umiejętności

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach. Zajęcia praktyczne w szwalni wyposażonej w niezbędny sprzęt do zajęć.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • materiały i sprzęt na zajęcia praktyczne
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania

 • 90 godzin
 • zajęcia w tygodniu w godz. 16.00 - 20.00
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Joanna Szczygielska, j.szczygielska@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

 

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Pierwsza pomoc

Udzielanie pierwszej pomocy dla nikogo nie powinno być obce dlatego zapraszamy wszystkich chętnych na 8 godz.szkolenie dot.

ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Ponadto Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) nakładają na pracodawców obowiązek wyznaczenia wśród pracowników osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy (§ 44 ust.1  pkt 3 i 4 Rozporządzenia).

CELEM SZKOLENIA JEST przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków

W PROGRAMIE:

 • Ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
 • Postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
 • Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Ceny z firmami ustalamy indywidualnie. Uzależniona jest od wielkości grupy szkoleniowej.
                                                                                                                     

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.