Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 25.10.2021

opiekunkaZapraszamy na 280 godz. szkolenie

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z programem opracownym w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat  (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235)

 Jako jedyni w regionie mamy akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej!

 

 

JAK ZOSTAĆ OPIEKUNEM?

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba ,która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy i posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz :

- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • zajęcia prowadzone w godz. popołudniowych
 • okres nauki: około 3 miesięce
 • płatność w III ratach
 • po zdanym egzaminie teoretycznym i zaliczeniu zajęć praktycznych słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 6 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

 

Możliwośći finansowania szkolenia:

- ze środków własnych ( płatność w 3 ratach)

- z projektu dla pracujących 30 -

- z projektu dla pracujacych 30 +

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

ARCHIWISTA 27.09.2021

archiwista

 

 

Zapraszamy na nowość w naszej ofercie -  40 godz. szkolenie

 ARCHIWISTA ZAKŁADOWY

Kurs jest skierowany do osób z wykształceniem minimum średnim.

Miejscem pracy archiwisty mogą być archiwa państwowe, zakładowe, biblioteki, muzea czy sądy oraz inne miejsca, w których przetrzymywane są różnego rodzaju dokumenty.

 

 

W programie:

 1. Podstawowa terminologia w archiwistyce
 2. Zadania archiwisty zakładowego
 3. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
 4. Organizacja pracy archiwisty zakładowego ( systemy kancelaryjne, wykaz akt, instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum, komputer w pracy archiwisty)
 5. Formy doskonalenia i dokształcania zawodowego archiwisty zakładowego

Po szkoleniu absolwent będzie umiał:

 • wykorzystywać wiedzę z zakresu archiwistyki w prowadzeniu prac dotyczących gromadzenia, przechowywania, opracowywania, konserwowania i udostępniania zasobu aktowego w archiwum
 • posługiwać się obowiązującymi przepisami regulującymi zadania i organizację archiwum
 • posługiwać się komputerem w pracy archiwalnej
 • przestrzegać postanowień instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum
 • opracowywać  typowe dokumenty i pisma występujące w pracy biurowej archiwum
 • obsługiwać klientów

 

Możliwośći finansowania szkolenia:

- ze środków własnych ( płatność w 3 ratach)

- z projektu dla pracujących 30 -

- z projektu dla pracujacych 30 +

 

Informacje i zgłoszenia:

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Weryfikacja uprawnień energetycznych

egzamin na uprawnienia E

Komisja Energetyczna nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku przeprowadzi weryfikację uprawnień dla elektryków, palaczy c.o. i gazowników

Koszt egzaminu 280,00 zł

Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem. Szczególowe informacje

pod nr telefonu 87 566 37 87; e-mail: a.ksiazko@zdz.bialystok.pl

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 

Wnioski do pobrania Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski. 

 

termin do ustalenia

 

Informacje i zgłoszenia:

PRACOWNIK DS. KADROWYCH I PŁACOWYCH

kadrowa 2

PRACOWNIK DS. KADROWYCH I PŁACOWYCH

 

 Szkolenie dla osób, które chcą zapoznać się z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, z organizacją pracy i zakresem obowiązków słuzb specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.

 

 

 

W PROGRAMIE:

 

 1. klasyfikacja podmiotów gospodarczych, usytuowanie działu kadr i płac 
 2. prawo pracy - wybrane zagadnienia
 3. kadry
 4. ubezpieczenia społeczne
 5. płace 

Razem: 70 godz.

Wykorzystywane programy kadrowo - płacowe: Płatnik i Gratyfikant. 

Program kursu przewiduje praktyczne poznanie przez uczestników prezentowanych zagadnień ( w tym wzorów obowiązującej dokumentacji, pism, sprawozdawczości, formularzy), przeprowadzenie niezbędnych ćwiczeń, naukę sporządzania niezbędnej dokumentacji oraz analizę przepisów.

 

Możliwośći finansowania szkolenia:

- ze środków własnych ( płatność w 3 ratach)

- z projektu dla pracujących 30 -

- z projektu dla pracujacych 30 +

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

KSIĘGOWOŚĆ wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL

księgowość

 

Księgowość wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL

 

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych prowadzeniem księgowości przy użyciu programów finansowo - księgowych.

Szkolenie zakończone certyfikatem zewnętrznym ECDL BASE moduł B4

 

 

W PROGRAMIE:

 1. Teoria rachunkowości - 60 godz.
 2. Obsługa komputera - Arkusz kalkulacyjny Excel - 20 godz.
 3. Program finansowo - księgowy (Rewizor i Rachmistrz) - 40 godz.

Razem: 120 godz.

Absolwent kursu będzie posiadał wiedzę i umiejętności  z zakresu:

 • księgowania operacji finansowych podmiotów gospodarczych
 • obliczania i rozliczania wszystkich należnych podatków od osób prawnych i fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zasiłków chorobowych i innych
 • prowadzenia rachuby płac
 • rozliczania i ewidencjonowania kosztów działalności
 • prowadzenia rachunków z innymi podmiotami
 •  prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej majątku trwałego oraz obrotu magazynowego
 •  prowadzenia koniecznej ewidencji pozabilansowej
 • otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 •  wykonywanie zadań zawodowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL
 • posługiwanie się komputerowym programem finansowo - księgowym w zakresie umożliwiającym prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Możliwośći finansowania szkolenia:

- ze środków własnych ( płatność w 3 ratach)

- z projektu dla pracujących 30 -

- z projektu dla pracujacych 30 +

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Kierowca WÓZKÓW jezdniowych

wózek jezdniowy

Nauczysz się

 • zasad bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózka,
 • zasad, kryterii podziału i budowy wózków
 • wykonywania czynności przed, podczas i po zakończeniu pracy wózkiem
 • zasad eksploatacji wózka zasilanego gazem
 • kierować i obsługiwać wózek
 • manewrować mechanizem podnoszenia
 • bezpiecznie wymieniać butlę gazową w wózku

Program szkolenia

 • Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych 
 • Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych
 • Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
 • Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu
 • Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych
 • Zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych
 • Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
 • Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
 • Podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne
 • Stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego
 • Budowa układu jezdnego wózka
 • Mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów
 • Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego
 • Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym

Szkolenie skierowane do

 • osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać pracę przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych w magazynach, zakładach produkcyjnych

 • firm w których pracownicy nie posiadają uprawnień do wykonywania pracy na wózkach

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23, ewentualnie w siedzibie firmy zlecającej szkolenie.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • świadectwo kwalifikacyjne gr. III uprawniające do wymiany butli gazowej w wózku
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi wózka jezdniowego

Czas trwania

 • 35 godzin
 • zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.30 - 18.35
 • termin: do ustalenia

Cena

 • 900,00 zł brutto ( w cenie egzamin UDT oraz egzamin na wymianę butli ,,E")

Możliwości finansowania

Dla osób spełniających wymagania projektu szkolenie całowicie bezpłatnie!

Sprawdź czy się kwalifikujesz:

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

 

Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS

hds 2

Nauczysz się

Bedziesz znał:

 • obowiązujące przepisy dotyczące urządzeń
 • elementy i zespoły żurawi
 • wyposażenie mechaniczne
 • wyposażenie elektryczne
 • wyposażenie hydrauliczne
 • elementy bezpieczeństwa i sygnalizacyjne stosowane w żurawiach  
 • prawidłowo wykonywać czynności obsługowe i ładunkowe

Program szkolenia

 1. Kategorie uprawnień UDT dotyczące obsługi żurawi przeładunkowych 
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu w zakresie kat. II Ż
 3. Udźwig i grupa natężenia pracy
 4. Stateczność żurawia przeładunkowego
 5. Budowa i zasada działania żurawia przeładunkowego
 6. Mechanizm żurawia przeładunkowego
 7. Urządzenia zabezpieczające w żurawiach przeładunkowych
 8. Liny i kryteria ich oceny
 9. Haki i kryteria oceny
 10. Zawiesia
 11. Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
 12. Czynności obsługowe podczas pracy żurawiem przeładunkowym i po jej zakończeniu
 13. Praca żurawiem przeładunkowym w warunkach szczególnych 
 14. Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy żurawiach przeładunkowych
 15. Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
 16. Praktyczne czynności obsługowe i ładunkowe

Szkolenie skierowane do

Osób, które:

 • ukończył 18 lat,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe

 • posiadają zdolność wykonywania czynności operatora przenośnych żurawi przeładunkowych (potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań)

 • chcą uzyskać kwalifikacje uprawniające do obsługi i wykonywania prac ładunkowych żurawiamia przeładunkowymi HDS ( uprawnienia UDT)

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23. Zajęcia praktyczne na terenie firm.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych

Czas trwania

 • 35 godzin
 • zajęcia 3 razy w tygodniu
 • termin: do ustalenia

Cena

 • 1.100,00 zł brutto

Możliwości finansowania

Dla osób spełniających wymagania projektu szkolenie całowicie bezpłatnie!

Sprawdź czy się kwalifikujesz:

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI - wsparcie osób pracujących do 29 roku życia!

bezrobotni

 

Realizujemy projekt

 

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI

 

wsparcie osób pracujących do 29 roku życia!

 

 

 

 

skierowany do 50 osób pracujących wieku 15-29 lat. zamieszkujących/pracujących w jednym z powiatów:

 • m. Suwałki
 • suwalski
 • sejneński

i jednocześnie spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.02.2020 – 30.04.2021) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(2 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • warsztat kreowania wizerunku (8godz./ grupa)
 • pośrednictwo pracy (śr. 4h/osobę)
 • szkolenia zawodowe(śr. 50 - 120godz.)

 oraz wsparcie towarzyszące:

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

Szkolenia okresowe BHP

BHP 2 

PRACODAWCO !

Musisz przeszkolić pracowników w zakresie BHP?

Minął termin ważności zaświadczenia?

W naszej firmie przeszkolisz pracowników rzetelnie, sprawnie i w przystępnej cenie!

 

ZAPRASZAMY!

 

OFERUJEMY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP:

 • dla pracowników administracyjno - biurowych - 8 godz. ( przeprowadza się je nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w okresie do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z pracownikiem.)
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 godz. (przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne zaś nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast w przypadku prac o szczególnym zagrożeniu, nie rzadziej niż na rok.)
 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 16 godz. w formie samokształcenia kierowanego ( przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku, kolejne – nie rzadziej niż raz na 5 lat.)
 • dla pracowników służb bhp i osób wykonujących zadania tej służby -  32 godz. w formie samokształcenia kierowanego (powinno być przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat)
 • dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP -  64 godz. w formie samokształcenia kierowanego (powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat)

Koszt szkolenia: do ustalenia indywidualnie.

Prosimy o zapytanie na e-mail a.ksiazko@zdz.bialystok.pl z danymi dot. zakresu szkolenia oraz ilości osób. Skontaktujemy się w celu ustalenia ceny i terminów szkolenia. 

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

Projekt dla BEZROBOTNYCH 30 +

bezrobotni

 

Realizujemy projekt

 

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób

 

biernych zawodowo po 30 roku życia

 

 

 

 

skierowany do 24 osób biernych zawodowych w w wieku 30 + zamieszkujących jeden z powiatów:

 • m. Suwałki
 • suwalski
 • sejneński

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań ( 4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (2 godz./os.),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” 8godz.

  

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godz. /osobę) np:

 • MAGAZYNIER z obsługą wózków jezdniowych   o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC  z certyfikatem ECDL CAD
 • ELEKTRYK  z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej
 • Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
 • Kurs KRAWIECKI
 • KSIĘGOWOŚĆ  wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL
 • GRAFIKA  komputerowa z certyfikatem ECDL

oraz wiele innych  w zależności od potrzeb uczestnika i zapotrzebowania na rynku pracy

    4) Staże zawodowe - 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców

    5) Pośrednictwo pracy (4 godz./osobę)

 

oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - stypendium szkoleniowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
     - ubezpieczenie NNW

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA: